Geurzorgsysteem en Geurbeheersplan

Elk bedrijfsactiviteit is gebonden aan de algemene zorgplicht, “handelen als een goede huisvader”. Voor activiteiten die potentieel geurhinder kunnen veroorzaken, is het gebruik van een geurzorgsysteem een manier om een concrete invulling te geven aan de zorgplicht. Dit heeft betrekking op risicobeheersing, bewustmaking en communicatie. Het kader van de opzet van een geurzorgsysteem werd vormgegeven door de Vlaamse overheid.

Wij kunnen u ondersteunen bij de opbouw en opvolging van een geurzorgsysteem, volledig op maat van uw bedrijf.

Een geurbeheersplan gaat nog een stap verder dan een geurzorgsysteem. Een geurbeheersplan wordt ingezet om een bestaand geurprobleem onder controle te krijgen of ingeval geurproblemen verwacht kunnen worden naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten.  Ook voor opmaak van een geurbeheersplan werd door de Vlaamse overheid een kader uitgewerkt met de verschillende facetten die een dergelijk plan dient te omvatten. In hoofdlijnen kunnen hierbij vier onderdelen onderscheiden worden, namelijk een beschrijvend gedeelte over de geuremissies, een beoordeling van de geuremissies en -immissies, een overzicht van de te nemen maatregelen en een luik opvolging.

Wij kunnen een gepast geurbeheersplan op maat van de noden voor uw bedrijf en de omgeving uitwerken. Enkele van de basismethodes hiertoe worden beschreven in het luik Geuronderzoek- en advies.

Indien de vraag voor opmaak van een geurzorgsysteem of beheersplan vanuit de bevoegde overheid wordt opgelegd, zorgen wij uiteraard dat dit steeds voldoet aan de gestelde eisen en verwachtingen. Wij bouwen dit samen met u op in goed overleg en verstandhouding met de bevoegde overheid. Wij benaderen het geheel steeds met een open, pragmatische blik, teneinde zowel voor het bedrijf als de omgeving tot de meest optimale situatie te komen.

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.